16/04/2012

Stephen Green a Christian Voice

Rwyf wedi bod yn chwilio am esgus i ysgrifennu am Stephen Green ers peth amser, felly roedd yr adroddiad yma heddiw fel manna o'r nefoedd. Ha.

"Mudiad" un-dyn (fwy neu lai) yw Christian Voice sydd yn gyson wedi gosod ei hun yn swnllyd ar ochr anghywir dwsinau o ddadleuon dros y blynyddoedd. Yn anffodus, gan fod Green wedi ymgartrefu yn Sir Gaerfyrddin, maent yn tueddu i fod yn amlycach yng Nghymru. Daethant i'r amlwg am y tro cyntaf wrth brotestio'n erbyn llwyfanu Jerry Springer: The Opera (sy'n dda iawn, gyda llaw), gan geisio defnyddio hen gyfreithiau i wahardd cabledd. Roedd hyn yn werthfawr, fel mae'n digwydd, oherwydd canlyniad uniongyrchol eu cwyno oedd sbarduno diddymiad ffurfiol a swyddogol y ddeddf (roedd pawb arall wedi anghofio ei bod yn bodoli cyn hynny). Felly diolch iddynt!

Fel y byddai rhywun yn disgwyl gan grŵp o eithafwyr cristnogol, maent hefyd yn gwrthwynebu hawliau cyfartal i hoywon, addysg am ryw mewn ysgolion, ysgariad ac erthyliad. Rwyf eisoes wedi trafod rhywun arall a ddywedodd bethau dwl am Mardi Gras felly ni wnaf hynny eto. Y peth am Christian Voice, fodd bynnag, yw eu bod yn mynd gamau mawrion ymhellach na hyd yn oed llawer o'u cyd ffwndamentawyr radicalaidd: nid dim ond gwrthwynebu hawliau pobl gyfunrywiol i briodi a wnânt, eithr mynnu bod angen eu dedfrydu i gyd i farwolaeth. Maent yn frwd iawn eu cefnogaeth i ymdrechion yn Uganda i basio deddf i'r union berwyl hwnnw. Nid yw'n syndod felly bod y syniad o Fardi Gras ym Miwmares yn destun cymaint o fraw iddynt.

Maent hyd yn oed yn erbyn y brechiad HPV, sy'n adnodd mor bwysig er mwyn gwarchod merched rhag canser ceg y groth.

Os nad yw hyn yn ddigon, maent hefyd yn datgan, yn gwbl ddi-amwys, eu bod o blaid cyfreithloni hawl gŵr i dreisio'i wraig. Mae Green yn dweud y dylai gwraig ufuddhau'r patriarch drwy'r amser, ac mae hynny'n golygu nad oes ganddi fyth yr hawl i'w wrthod os yw hwnnw'n teimlo'r awydd i stwffio'i bidlan ynddi. Os nad yw hi'n fodlon gorwedd yn ôl yn ddi-ffwdan a gadael iddo wneud ei fusnes, dylid ei churo i ddysgu gwers iddi. Nid rhagrithiwr mo Green chwaith, oherwydd mae'n debyg mai dyma'n union sut yr oedd trin ei wraig ei hun nes iddi gael llond bol o'r diwedd. Yn ôl Mrs Green, roedd yn curo'r plant yn ddu las hefyd, yn union fel y mae'r beibl yn mynnu.

Mewn ffordd, mae'n chwa o awyr iach gweld cristion sydd mor driw i'w feibl. Os yw cristnogion llai gwallgof yn ei feirniadu, ymateb naturiol Green yw cyfeirio at ddarn ar ôl darn eglur a di-amwys o'r beibl sy'n cefnogi ei agweddau. Dyma'r un hen broblem felly, ac mae'n un sy'n gofyn am gryn dipyn o gymnasteg deallusol gan bobl sydd eisiau anwybyddu'r rhannau yma gan barhau i dderbyn y gweddill fel ysgrythur ddwyfol.

Gobeithio bydd y Mardi Gras yn llwyddiant. Mae unrhyw beth sy'n gwylltio Stephen Green yn beth gwych sy'n haeddu cefnogaeth pawb.

1 comment:

  1. Fe ddylem fod yn ddiolchgar am fodolaeth pobl fel Stephen Green. Maent yn dangos yn glir pa mor erchyll yw ochr "cudd" Cristnogaeth.

    ReplyDelete