05/03/2012

Hen ddyn mewn het hurt yn dweud pethau dwl am briodasau hoyw

Efallai na ddylai fod yn destun syndod mawr bod pabydd o'r farn na ddylai cyplau cyfunrywiol gael yr hawl i briodi, gan mai dyna y mae'r eglwys afiach honno wedi'i ddweud erioed. Er hynny, mae'n bwysig tynnu sylw at y peth pan mae pabydd amlycaf Prydain yn dweud pethau anhygoel a rhagfarnllyd wrth ddadlau'n erbyn bwriad llywodraeth y Deyrnas Gyfunol i ganiatáu priodasau o'r fath.

Mae erthygl y cardinal Keith O'Brien yn warthus o'r dechrau i'r diwedd felly mae'n anodd pigo rhannau penodol allan. Am y rheswm yna, mae'n werth mynd trwyddi darn wrth ddarn:
Civil partnerships have been in place for several years now, allowing same-sex couples to register their relationship and enjoy a variety of legal protections.

When these arrangements were introduced, supporters were at pains to point out that they didn’t want marriage, accepting that marriage had only ever meant the legal union of a man and a woman.
Mae'r gwahaniaeth rhwng priodas a "phartneriaeth sifil" yn un cwbl artiffisial, a chyfaddawd yn unig oedd y drefn bresennol er mwyn bodloni hen gojars crefyddol na fyddai priodas gyfunrywiol yn cael yr un statws a bri â phriodas heterorywiol. Roedd rhai o gefnogwyr cyfartaledd yn gwneud y ddadl uchod, ond am resymau tactegol. Nid oedd y mwyafrif yn cuddio'r ffaith mai cyfartaledd llwyr oedd y nod yn y pen draw.
Those of us who were not in favour of civil partnership, believing that such relationships are harmful to the physical, mental and spiritual wellbeing of those involved, warned that in time marriage would be demanded too. We were accused of scaremongering then, yet exactly such demands are upon us now.
Yn ôl yr hen dwat di-briod yma, nid yw'n bosibl i gwpl gael perthynas hapus a chariadus os mai'r un offer sydd ganddynt rhwng eu coesau. Rhaid chwerthin hefyd ar y defnydd o'r gair "scaremongering". Dim ond ffyliaid rhagfarnllyd a pharanoid fyddai'n teimlo ofn oherwydd bod cwpl hoyw wedi cael yr un hawliau ag sydd gan bawb arall.
Since all the legal rights of marriage are already available to homosexual couples, it is clear that this proposal is not about rights, but rather is an attempt to redefine marriage for the whole of society at the behest of a small minority of activists.
Celwyddau. Fel y dywedais, holl bwrpas creu pethau o'r enw "partneriaethau sifil" oedd sicrhau nad oedd cyplau cyfunrywiol yn derbyn cydraddoldeb go iawn. Cydraddoldeb go iawn yw'r hawl i gael yr hyn y mae cyplau eraill yn ei fwynhau eisoes, sef priodas lawn.

Yn ogystal, mae tua hanner poblogaeth Prydain yn cefnogi hawl hoywon i briodi erbyn hyn, felly nid oes gwirionedd o gwbl yn yr honiad mai dim ond lleiafrif bychan sydd o blaid. Mae chwiliad sydyn ar Twitter, lle mae trydarwyr sy'n gefnogol i'r cardinal yn greaduriaid prin, yn awgrymu'n gryf mai parhau i dyfu wnaiff y gefnogaeth yma. Peth hyfryd yw gallu dweud felly bod deinosoriaid fel O'Brien eisoes wedi colli.
Redefining marriage will have huge implications for what is taught in our schools, and for wider society. It will redefine society since the institution of marriage is one of the fundamental building blocks of society. The repercussions of enacting same-sex marriage into law will be immense.

But can we simply redefine terms at a whim? Can a word whose meaning has been clearly understood in every society throughout history suddenly be changed to mean something else?.
Byddai'n ddifyr clywed pa erchyllterau'n union y dylem ddisgwyl eu gweld unwaith y mae gan hoywon yr hawl i briodi. Y gwir yw bod priodas wedi'i ail-ddiffinio lawer gwaith yn barod. Am ganrifoedd, os nad milflwyddiannau, ei diben amlycaf oedd fel modd i ddynion sicrhau manteision gwleidyddol ac ariannol trwy briodi mewn i'r teuluoedd cywir. Go brin a oedd gan y merched fawr o ddewis yn y peth (mae hyn yn wir o hyd mewn rhai cymunedau islamaidd, wrth gwrs). Rôl gwragedd oedd atgenhedlu, neu'n benodol, cynhyrchu meibion.

Mewn difrif calon, dim ond 27 oed wyf i ond roeddwn eisoes wedi cael fy ngeni pan ddaeth cyfraith Prydain i gydnabod yn ffurfiol, o'r diwedd, bod modd i ŵr dreisio'i wraig. Tan hynny, nid oedd ganddi'r hawl i'w wrthod. Mae'r haeriad bod priodas yn gysyniad statig yn chwerthinllyd felly. Mae wedi newid yn raddol er gwell. Un cam pellach ymlaen fyddai caniatáu'r hawl i gyplau cyfunrywiol ymuno'n y ddefod. Efallai mai'r hyn sydd gan y cardinal mewn golwg yw ei fod am weld dychwelyd i'r cysyniad canol-oesol o briodas. Os felly, dylai ddweud hynny.
If same-sex marriage is enacted into law what will happen to the teacher who wants to tell pupils that marriage can only mean – and has only ever meant – the union of a man and a woman?

Will that teacher’s right to hold and teach this view be respected or will it be removed? Will both teacher and pupils simply become the next victims of the tyranny of tolerance, heretics, whose dissent from state-imposed orthodoxy must be crushed at all costs?
Mae yna gwestiwn syml y dylid ei ofyn fel ateb i ddadleuon fel hyn: a ddylai athrawon gael yr hawl i ddysgu pethau hiliol i'w disgyblion? Gallwch ateb "ie" neu "na", ond y pwynt yw bod rhaid bod yn gyson. Ni chewch ateb un ffordd yn achos sylwadau hiliol ond fel arall yn achos sylwadau gwrth-hoyw. Rwy'n credu y byddai bron pawb yn cytuno na ddylai athrawon ddefnyddio'r ystafell ddosbarth er mwyn dweud wrth blant bach bod priodas rhyng-ethnig yn anfoesol. Mae rhesymeg yn mynnu bod yr un peth yn union yn wir yn achos cyplau cyfunrywiol, a'n enwedig felly o gofio bod tebygolrwydd go lew bellach bod o leiaf un o'r plant am fod â dau dad neu dwy fam.

Y gwir yw mai'r un dadleuon yn union ("mae'n annaturiol", "mae'n groes i ewyllys duw" ayyb) a ddefnyddir yn erbyn perthynasau cyfunrywiol heddiw ag a ddefnyddiwyd yn ôl yn oes yr arth a'r blaidd yn erbyn hilgymysgedd.
In Article 16 of the Universal Declaration on Human Rights, marriage is defined as a relationship between men and women. But when our politicians suggest jettisoning the established understanding of marriage and subverting its meaning they aren’t derided.
Nid oeddwn wedi gweld yr honiad yna am y Datganiad Cyffredinol o'r blaen, felly fel sceptig bach da penderfynais fynd i edrych. Dyma erthygl 16 yn ei chyfanrwydd:
Article 16.

(1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.
(2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
(3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.
Fel y gwelwch, mae'n sicrhau hawl dynion a merched i briodi, ond nid yw'n awgrymu o gwbl bod rhaid i hynny fod gyda'i gilydd. Celwydd arall felly gan y cardinal felly. Duwiol iawn.
Instead, their attempt to redefine reality is given a polite hearing, their madness is indulged. Their proposal represents a grotesque subversion of a universally accepted human right
Ar blaned gwyrdroëdig y pabydd hwn, os yw mwyafrif yn mwynhau hawl arbennig sy'n cael ei wrthod i leiafrif, yna mae cywiro'r anghyfartaledd hwnnw trwy ymestyn yr hawl i bawb yn "grotesque subversion of a universally accepted right". Dyma enghraifft berffaith arall o'r persecution complex gwallgof yma sy'n gyffredin ymysg cristnogion rhagfarnllyd. Gan nad ydynt yn dioddef erledigaeth go iawn o gwbl, rhaid defnyddio'u dychymyg. I O'Brien, mae peidio caniatáu iddo atal hawliau pobl eraill yn gyfystyr â rhwystro ei hawliau ef ei hun. Rhyfeddol.
As an institution, marriage long predates the existence of any state or government. It was not created by governments and should not be changed by them. Instead, recognising the innumerable benefits which marriage brings to society, they should act to protect and uphold marriage, not attack or dismantle it.
Dyma ddadl debyg i'r hyn a gafwyd gan George Carey, archesgob Caergaint gynt, yn ddiweddar. Wrth gwrs, os nad yw'r wladwriaeth yn "berchen" ar briodas, nid lle'r wladwriaeth felly yw gwneud priodas gyfunrywiol yn anghyfreithlon.

Mae'n hawdd a braf pan mae eich gelynion yn cael eu bradychu gan eu dadleuon eu hunain!
This is a point of view that would have been endorsed and accepted only a few years ago, yet today advancing a traditional understanding of marriage risks one being labelled an intolerant bigot.
Gair i gall i Mr O'Brien: os nad ydych yn hoffi cael eich galw'n dwpsyn rhagfarnllyd anoddefgar, gochelwch rhag dweud pethu twp rhagfarnllyd anoddefgar.
There is no doubt that, as a society, we have become blasé about the importance of marriage as a stabilising influence and less inclined to prize it as a worthwhile institution.

It has been damaged and undermined over the course of a generation, yet marriage has always existed in order to bring men and women together so that the children born of those unions will have a mother and a father.
Mae'n siwr ei bod yn ddigon gwir bod llai o fri yn perthyn i briodas er ei mwyn ei hun heddiw nag yn y gorffennol. Mae miloedd o briodasau heterorywiol yn chwalu bob blwyddyn. Ond mae hynny'n ddatblygiad i'w chroesawu. Am ganrifoedd, pan nad oedd modd ysgaru (neu'n gywirach, pan nad oedd modd i wraig anhapus ysgaru ei gŵr), nid oedd fawr o ddewis ond cario ymlaen gyda phriodasau di-gariad a diflas. Os yw ysgariad yn fwy cyffredin heddiw nag yn y gorffennol, nid yw hynny'n arwydd bod perthynas pobl gyda'i gilydd yn anhapusach erbyn hyn; y cyfan sydd wedi digwydd yw bod y stigma parthed gwahanu wedi diflannu. Nid oes modd cyfiawnhau caethiwo pobl mewn perthynas nad ydynt yn dymuno bod ynddi, fel yr oedd yn digwydd yn y gorffennol, ac mae'r hawl i ysgaru wedi rhyddhau nifer fawr o bobl rhag sefyllfaoedd o'r fath. Fel y dywedais, dyma ffordd arall y mae "diffinaid" priodas wedi newid eisoes, a hynny er gwell.

Rwyf wedi dweud o'r blaen bod angen cwestiynu priodas ei hun. Mae'n aneglur i mi pam ddylai fod angen sêl bendith y wladwriaeth ar berthynas rhwng dau/ddwy oedolyn sy'n caru'i gilydd. Ond y pwynt perthnasol yma yw cydraddoldeb: os yw'r hawl ar gael i gyplau heterorywiol, yna rhaid iddo fod ar gael i hoywon hefyd.
This brings us to the one perspective which seems to be completely lost or ignored: the point of view of the child. All children deserve to begin life with a mother and father; the evidence in favour of the stability and well-being which this provides is overwhelming and unequivocal. It cannot be provided by a same-sex couple, however well-intentioned they may be
Nid oes unrhyw dystiolaeth o gwbl bod cael rhieni o'r un rhyw yn anfantais. Mae miloedd ar filoedd o blant wedi, ac yn, cael eu magu can ddau dad neu ddwy fam heb unrhyw drafferth o fath yn y byd. Gweler yma am fanylion am un astudiaeth berthnasol. Mae'r cardinal felly'n rhaffu celwydd unwaith eto. Yn fwy na hynny, mae'n gwneud ei orau i ansefydlogi'r union deuluoedd yma trwy wrthod hawliau iddynt y mae pawb arall yn eu cymryd yn ganiataol.
Same-sex marriage would eliminate entirely in law the basic idea of a mother and a father for every child. It would create a society which deliberately chooses to deprive a child of either a mother or a father.
Wrth reswm, nid yw penderfyniad cyplau hoyw i briodi ei gilydd yn cael unrhyw effaith o fath yn y byd ar briodasau "traddodiadol" felly nid yw hyn yn gwneud synnwyr. Yr unig berson sy'n dyheu amddifadu plant o'r cyfle i fod yn aelodau o deuluoedd cyfartal yw'r cardinal, neb arall.
Other dangers exist. If marriage can be redefined so that it no longer means a man and a woman but two men or two women, why stop there? Why not allow three men or a woman and two men to constitute a marriage, if they pledge their fidelity to one another? If marriage is simply about adults who love each other, on what basis can three adults who love each other be prevented from marrying?
Cwestiwn rhesymol o'r diwedd. Pam lai? Ni welaf reswm pam y dylai'r wladwriaeth wahardd hynny os mai dyna ddymuniad y bobl o dan sylw. Wrth gwrs mae priodasau felly'n bodoli mewn llawer o gymunedau crefyddol eithafol, ond mae llawer o'r rheiny'n rhai pur anghyfartal: gwae'r gwragedd pe nad ufuddhaent y patriarch. Fodd bynnag, mewn achosion lle mae pawb yn gyfartal a'n hapus gyda'r sefyllfa, ni welaf broblem mewn egwyddor. Ond mater arall yw hynny.
In November 2003, after a court decision in Massachusetts to legalise gay marriage, school libraries were required to stock same-sex literature; primary schoolchildren were given homosexual fairy stories such as King & King. Some high school students were even given an explicit manual of homosexual advocacy entitled The Little Black Book: Queer in the 21st Century. Education suddenly had to comply with what was now deemed “normal”.
Mae'r uchod i gyd yn swnio fel datblygiadau gwerth chweil i mi. Unwaith eto, gallwn ofyn beth yw barn y cardinal am lyfrau plant sy'n portreadu teuluoedd aml-ethnig fel "normal". Ai "straeon tylwyth teg" yw pethau felly, hefyd?

Mae gen i'r teimlad annifyr bod pobl fel Mr O'Brien yn gobeithio, yn dawel bach, bod plant i rieni hoyw'n cael eu bwlio. I'r cardinal, byddai hynny'n ddadl yn erbyn perthynasau cyfunrywiol. I bawb nad ydynt yn wallgof, fodd bynnag, byddai'n ddadl o blaid mwy o addysgu am y pwnc.
Disingenuously, the Government has suggested that same-sex marriage wouldn’t be compulsory and churches could choose to opt out. This is staggeringly arrogant.

No Government has the moral authority to dismantle the universally understood meaning of marriage.
Mae'r wladwriaeth yn rhoi hawliau a breintiau penodol i gyplau priod nas darperir i barau di-briod. Tra bo'r manteision hynny'n bodoli, y llywodraeth ddylai bennu'r rheolau. Y gwirionedd nad yw Mr O'Brien yn fodlon ei dderbyn yw bod yr "universally understood meaning of marriage" yn prysur newid. Dim ond adlewyrchu'r farn yna a wneir trwy gymryd y cam naturiol nesaf yma. Fel mae'n digwydd, nid wyf yn siwr pam yn union fyddai cwpl hoyw'n dymuno priodi mewn adeilad o eiddo crefydd sy'n eu casáu, ond gan nad oes unrhyw eglwys am gael ei gorfodi i gynnal seremoni briodas gyfunrywiol yn groes i'w hewyllys, nid yw'n hawdd gweld beth yw pryder y cardinal. Bydd priodasau heterorywiol dedwydd yn parhau i fod yn ddedwydd a bydd y byd yn dal i droi.
Imagine for a moment that the Government had decided to legalise slavery but assured us that “no one will be forced to keep a slave”.
Efallai dyma'r frawddeg o lith y pabydd pwysig sydd wedi denu'r sylw mwyaf, am reswm amlwg: mae'n agos at fod yn seicotig. Rwy'n credu bod hwn yn un o'r achosion hynny lle nad oes angen i mi ddweud unrhyw beth. Gadawaf y datganiad ar ei ben ei hun gan ei fod yn amlygu twpdra'r siaradwr yn well nag y gallaf i. Digon yw atgoffa'r darllenydd mai dyma'r aelod uchaf o'r eglwys babyddol ym Mhrydain gyfan.
The Universal Declaration on Human Rights is crystal clear: marriage is a right which applies to men and women, “the family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State”.
Fel y gwelwyd uchod, nid yw'r Datganiad yn dweud unrhyw beth am gyfunrywioldeb. Ac unwaith eto, y cardinal yw'r un sy'n tanseilio ac is-raddio teuluoedd. Gwarchod teuluoedd fyddai union ganlyniad caniatáu'r hawl i barau hoyw briodi ei gilydd.
This universal truth is so self-evident that it shouldn’t need to be repeated. If the Government attempts to demolish a universally recognised human right, they will have forfeited the trust which society has placed in them and their intolerance will shame the United Kingdom in the eyes of the world.
Dyma'r cardinal O'Brien yn crybwyll cywilydd. Y cyfan sydd angen i mi ei wneud yw nodi bod y cardinal yn aelod balch a blaenllaw o glwb gwarchod pedoffiliaid mwyaf y byd. Yn ogystal, mae gan ei eglwys bolisïau erchyll fel hyrwyddo celwyddau am gondoms gan arwain at filynau o farwolaethau di-angen yn Affrica, gwahardd ordeinio merched, a gwrthwynebu hawl merched i reoli eu cyfarpar atgenhedlu eu hunain. Ond na, brwydr fawr y cardinal yw gwrthwynebu caniatáu hawl oedolion sy'n caru ei gilydd i briodi. Yn ei ôl ef, dyna fyddai'n destun cywilydd.

Am ddyn afiach. Am obsesiwn sinistr gyda bywydau rhywiol pobl eraill. Am het wirion. Am grefydd wirioneddol fochedd.

1 comment:

  1. Ych. Roedd O'Brien ar Today ar Radio 4 y bore 'ma ac roedd yn warthus ac afiach unwaith eto. Er gwybodaeth, mae'r eitem yn dechrau 1:34:15 i mewn i'r rhaglen.

    Fe ail-adroddodd y celwydd am y Datganiad Cyffredinol. Dylai John Humphrys, sy'n gyfwelydd digon llym fel rheol, fod wedi tynnu sylw at y ffaith nad yw'r Datganiad hwnnw'n dweud unrhyw beth o gwbl am gyfunrywioldeb. Mae'r celwydd yma'n flaenllaw iawn yn nadl y cardinal felly byddai dangos gwir gynnwys erthygl 16 yn ei danseilio'n llwyr.

    ReplyDelete